IMG 4398 112004421555
YVON BEEMSTERBOER
Coaching  |  Training
Loopbaan- en teamontwikkeling

Leveringsvoorwaarden

offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, en locatiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

annulering

 1. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de training of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de opdracht te voldoen.
 2. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de training of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
 3. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee of deelnemer(s) na aanvang van de training of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 4. Annulering van een individueel coachingsgesprek is tot 24 uur van te voren kosteloos. Binnen 24 uur is 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

 

opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht conform de richtlijnen en gedragsregels van het NOLOC en naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de opdracht financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Is de opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

 

aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (letsel)schade toegebracht aan opdrachtgever, deelnemer(s) en hun eigendommen.
 2. Als opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf worden daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort.

 

Januari 2018