bladeren 112003220152
bladeren 112003220129
YVON BEEMSTERBOER
Coaching  |  Training
Loopbaan- en teamontwikkeling

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

CONTACTGEGEVENS

 

Yvon Beemsterboer, eigenaar Yvon BEEMSTERBOER coaching l training, KvK 58948902, IJsvogelhof 15, 3582 DJ Utrecht, 06 465 714 78, info@yvonbeemsterboer.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Yvon BEEMSTERBOER coaching l training verkrijgt persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Yvon BEEMSTERBOER coaching l training kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• NAW-gegevens

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

• Geboortedatum

• Geslacht

• Gegevens betreffende jouw dienstverband of arbeidsverleden

• CV

• Gespreksverslagen

• Inhoud van communicatie

• IP-adres

• Insights Discovery profiel

 

WAAROM Yvon BEEMSTERBOER coaching l training GEGEVENS NODIG HEEFT

 

Yvon BEEMSTERBOER coaching l training verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact;

• Een goede en efficiënte dienstverlening;

• Beheer van het cliëntenbestand;

• Het verrichten van administratieve handelingen, o.a. facturering;

• Het bieden van begeleiding op maat;

• Marketing;

• Nakoming van wettelijke verplichtingen;

• Het voeren van geschillen;

 

HOE LANG Yvon BEEMSTERBOER coaching l training GEGEVENS BEWAART

 

Yvon BEEMSTERBOER coaching l training bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt. Is er wel een overeenkomst dan worden je gegevens twee jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Yvon BEEMSTERBOER coaching l training zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

GRONDSLAGEN

 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou of leidinggevende, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wat betreft de nieuwsbrief: je ontvangt alleen de Mailpost wanneer jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Wanneer jij je uitschrijft voor de Mailpost worden de gegevens uit onze database verwijderd.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Yvon BEEMSTERBOER coaching l training hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

• Uitvoering geven aan een overeenkomst in opdracht van derden

• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

• De bescherming van haar financiële belangen;

 

DELEN MET ANDEREN

 

Yvon BEEMSTERBOER coaching l training verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of jouw werkgever, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Yvon BEEMSTERBOER coaching l training zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons:

  • Twitter
  • LinkedIn

Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@yvonbeemsterboer.nl.

Yvon BEEMSTERBOER coaching l training zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

 

Yvon BEEMSTERBOER coaching l training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website van Yvon BEEMSTERBOER coaching l training maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Yvon BEEMSTERBOER coaching l training verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens >.

 

TOT SLOT

 

Yvon BEEMSTERBOER coaching I training kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018.